REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia ogólne

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową https://pracowniawformie.pl/, zwany dalej „Sklep” jest Pracownia Cukiernicza W formie, ul. Kęcka 2, 43-354 Porąbka, NIP:5512590728, REGON:383594497, zarejestrowany w KRS.
2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@pracowniawformie.pl lub nr telefonu 530 375 869.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://pracowniawformie.pl/
5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
6. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się na stronie https://pracowniawformie.pl/privacy-policy, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://pracowniawformie.pl/ prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
2. Właściciel – Pracownia Cukiernicza W formie, ul. Kęcka 2, 43-354 Porąbka, NIP:5512590728, REGON:383594497
3. Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
6. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
10. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
11. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

3. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:
• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
• dostęp do sieci Internet;
• adres poczty e-mail.
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem http://www.pracowniawformie.pl i stanowiącej integralną część Regulaminu.

4. Realizacja zamówień

1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
2. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt odbioru lub dostawy.
3. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
4. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail z informacją o szczegółach realizacji.
5. Do sprzedawanego towaru dołączany jest paragon lub FV.
6. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
• podanie danych do formularza zamówienia;
• wybór formy płatności;
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „kupuję i płacę”;
• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
• zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

8. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
9. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
• dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
• opis produktu;
• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy
(m.in. płatności i dostawy);
• formę odbioru lub dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
• sposób płatności;

5. Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
• przelewu
• gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie sklepu

6. Ceny

1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. z dodatkowym opakowaniem.
2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia udostępniana jest przed wyborem opcji „Przejdź do kasy” oraz potwierdzana jest w przesłanej wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

7.Reklamacje

1. Klient przed dokonaniem odbioru zamówienia ma obowiązek jego sprawdzenia w punkcie sprzedaży w obecności pracownika punktu sprzedaży bądź w obecności dostawcy.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową po jego odbiorze lub dostawie Klient może złożyć reklamację w punkcie sprzedaży, dostarczając produkt i dowód jego zakupu.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z umową.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy nastąpi w formie:
– zwrotu przelewem na konto Klienta (w przypadku płatności przelewem elektronicznym)
– voucheru na produkty ze Sklepu Internetowego „Pracownia Cukiernicza W formie”.
6. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.

8.Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

8. Pozostałe

1. Regulaminy są dostępne pod adresem: https://pracowniawformie.pl/
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
3. Jeżeli Klientem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
4. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.